DE RELAXTE
ONDERNEMER

Algemene voorwaarden

De besloten vennootschap De Relaxte Ondernemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56664680(onder de naam van Adald) en is gevestigd aan de Emmakade 68, 8933 AV te Leeuwarden.

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door De Relaxte Ondernemer.

3. Arbeidsbemiddeling: de Overeenkomst waarbij De Relaxte Ondernemer tegen vergoeding een arbeidskracht in de uitoefening van beroep of bedrijf (zzp’er) ter beschikking stelt aan Opdrachtgever voor het (onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst), verrichten van arbeid.

4. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon, die op basis van een overeenkomst met De Relaxte Ondernemer door De Relaxte Ondernemer ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever.

5. Detachering: De Overeenkomst waarbij Arbeidskrachten (zijnde werknemers) in de zin van titel 10 van boek 7 BW, werkzaamheden verrichten bij Opdrachtgever onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.

6. Diensten: de Diensten die De Relaxte Ondernemer aanbiedt, betreffen: Werving en selectie, Arbeidsbemiddeling, Plaatsing van Kandidaten alsmede het Detacheren van Arbeidskrachten.

7. Dienstverlener: De Relaxte Ondernemer is opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en biedt Diensten aan Opdrachtgever hierna: De Relaxte Ondernemer.

8. Kandidaat: de natuurlijke persoon, al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf, die is ingeschreven bij De Relaxte Ondernemer, en door De Relaxte Ondernemer in het kader van een of meerdere Diensten aan Opdrachtgever wordt voorgesteld.

9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die De Relaxte Ondernemer heeft aangesteld en/of projecten aan De Relaxte Ondernemer heeft verleend voor Diensten die door De Relaxte Ondernemer worden uitgevoerd en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met De Relaxte Ondernemer en onder diens leiding en toezicht Arbeidskrachten in het kader van een uitzendovereenkomst Werkzaamheden laat uitvoeren.

10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en De Relaxte Ondernemer, alsmede voorstellen van De Relaxte Ondernemer voor Diensten die door De Relaxte Ondernemer aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door De Relaxte Ondernemer.

11. Plaatsing van Kandidaten: De Overeenkomst waarbij De Relaxte Ondernemer na Werving en selectie een Kandidaat heeft aangebracht bij Opdrachtgever met als doel dat de Kandidaat een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat met Opdrachtgever.

12. Werkzaamheden: indien er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden, heeft dit betrekking op de alle Werkzaamheden die Arbeidskracht onder leiding en toezicht en ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

13. Werving en selectie: de Overeenkomst waarbij De Relaxte Ondernemer op basis van een zoekopdracht van Opdrachtgever een Kandidaat werft en selecteert, waarbij de Kandidaat vervolgens op basis van een Plaatsingsovereenkomst een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat bij Opdrachtgever of op basis van Detachering werkzaamheden verricht bij Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van De Relaxte Ondernemer, elke Overeenkomst tussen De Relaxte Ondernemer en Opdrachtgever en op elke dienst die door De Relaxte Ondernemer wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Relaxte Ondernemer aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met De Relaxte Ondernemer is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door De Relaxte Ondernemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes c.q.

2. Aanbiedingen zijn in beginsel geldig tot 31 december van het huidige jaar, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingenten gevolge van loonwijzingen op grond van de CAO die van toepassing is op de Arbeidskracht of overige wet- en regelgeving (zoals sociale en fiscale wetgeving). Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien er sprake is van wijzigingen, zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

2. De Relaxte Ondernemer is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft De Relaxte Ondernemer het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever omeen voor De Relaxte Ondernemer gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het Aanbod van De Relaxte Ondernemer zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijdingervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Relaxte Ondernemer niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van De Relaxte Ondernemer heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan De Relaxte Ondernemer te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. De Relaxte Ondernemer heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. De Relaxte Ondernemer is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met De Relaxte Ondernemer wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan De Relaxte Ondernemer wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met De Relaxte Ondernemer is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die De Relaxte Ondernemer van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als De Relaxte Ondernemer kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover De Relaxte Ondernemer ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van De Relaxte Ondernemer tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van De Relaxte Ondernemer is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als De Relaxte Ondernemer kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is De Relaxte Ondernemer nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

1. De Relaxte Ondernemer zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. De Relaxte Ondernemer staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan De Relaxte Ondernemer de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door De Relaxte Ondernemer aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. De Relaxte Ondernemer heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de diensten is De Relaxte Ondernemer niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor De Relaxte Ondernemer, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. De Relaxte Ondernemer is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt De Relaxte Ondernemer Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is De Relaxte Ondernemeraansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door De Relaxte Ondernemerof er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft De Relaxte Ondernemer recht op een redelijke

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door De Relaxte Ondernemer verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwanteinformatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat De Relaxte Ondernemer niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. De Relaxte Ondernemer is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is De Relaxte Ondernemer verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door De Relaxte Ondernemervoor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. De Relaxte Ondernemer kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is De Relaxte Ondernemer gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan De Relaxte Ondernemer.

4. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kostenvergoedingen en toeslagen indien daarom verzocht wordt.

5. De Relaxte Ondernemer verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij de plaatsing van Arbeidskrachten stelt De Relaxte Ondernemer de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

6. Opdrachtgever is verplicht De Relaxte Ondernemer vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van wijzigingen in haar arbeidsvoorwaarden, zodat De Relaxte Ondernemer die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar geplaatste Arbeidskrachten voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is vereist. De Relaxte Ondernemer is in dat geval gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarieven aan te passen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Artikel 8 Aanvullende Werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. De Relaxte Ondernemer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende Werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van De Relaxte Ondernemer, De Relaxte Ondernemereen verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende Werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. De Relaxte Ondernemer voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door De Relaxte Ondernemer opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden niet aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door De Relaxte Ondernemer haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. In principe worden er geen kosten gerekend voor spoedwerkzaamheden. Slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen rekent De Relaxte Ondernemer het spoedtarief.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. De Relaxte Ondernemer is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, (waaronder verstaan de sociale en fiscale wetgeving en de CAO) en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor De Relaxte Ondernemer, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van De Relaxte Ondernemer.

11. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag op de g-rekening van De Relaxte Ondernemerbetaalt.

12. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door De Relaxte Ondernemer ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

13. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal De Relaxte Ondernemer zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien De Relaxte Ondernemer meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. De Relaxte Ondernemer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal De Relaxte Ondernemer de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van De Relaxte Ondernemer verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever De Relaxte Ondernemer tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

3. Indien De Relaxte Ondernemer op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. De Relaxte Ondernemer heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor De Relaxte Ondernemer gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. De Relaxte Ondernemer is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. De Relaxte Ondernemer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om De Relaxte Ondernemer te vergoeden voor elk financieel verlies dat De Relaxte Ondernemer lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht

1. De Relaxte Ondernemer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van De Relaxte Ondernemer wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van De Relaxte Ondernemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan De Relaxte Ondernemer zijn voorgeschreven of aanbevolen,

(iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van De Relaxte Ondernemer of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van De Relaxte Ondernemerbuiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. De Relaxte Ondernemer is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid

1. In geen geval is De Relaxte Ondernemer aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Arbeidskrachten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan De Relaxte Ondernemer kenbaar heeft gemaakt en De Relaxte Ondernemer expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van De Relaxte Ondernemer, is De Relaxte Ondernemer uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever De Relaxte Ondernemer binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en De Relaxte Ondernemer deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat De Relaxte Ondernemer in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van diensten door De Relaxte Ondernemer leidt tot aansprakelijkheid van De Relaxte Ondernemer, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens De Relaxte Ondernemer. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking ofvoorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

4. In elk geval is de aansprakelijkheid van De Relaxte Ondernemer beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

5. De Relaxte Ondernemer sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. De Relaxte Ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. De Relaxte Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Arbeidskrachten bij Opdrachtgever of aan derden.

7. De Relaxte Ondernemer is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schadeindien de contacten tussen Opdrachtgever en De Relaxte Ondernemer voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Arbeidskracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Arbeidskracht.

8. Opdrachtgever vrijwaart De Relaxte Ondernemer voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door De Relaxte Ondernemer geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van De Relaxte Ondernemer.

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is De Relaxte Ondernemer nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in De Relaxte Ondernemer haar eigen advies.

10. De Relaxte Ondernemer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens De Relaxte Ondernemer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van De Relaxte Ondernemer vervallen indien dezeniet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De Relaxte Ondernemer binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van De Relaxte Ondernemer.

Artikel 15 Geheimhouding

1. De Relaxte Ondernemer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan De Relaxte Ondernemer bekend gemaakt is en/of op andere wijze door De Relaxte Ondernemer is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door De Relaxte Ondernemer opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht De Relaxte Ondernemer steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien De Relaxte Ondernemer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en De Relaxte Ondernemer zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is De Relaxte Ondernemer niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door De Relaxte Ondernemer aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van De Relaxte Ondernemer vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal De Relaxte Ondernemer vrijwarenvoor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van De Relaxte Ondernemer is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen De Relaxte Ondernemer en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

6. Het staat Opdrachtgever vrij om aanvullende afspraken te maken met een Arbeidskracht in het kader van geheimhouding.

Artikel 16 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan De Relaxte Ondernemer verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan De Relaxte Ondernemer zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart De Relaxte Ondernemer van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart De Relaxte Ondernemer voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde ofonder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart De Relaxte Ondernemer voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan De Relaxte Ondernemer verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart De Relaxte Ondernemer tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de door De Relaxte Ondernemer geplaatste Kandidaten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Kandidaat als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door De Relaxte Ondernemer nadrukkelijk aanbevolen.

Artikel 17 Verbod overname Kandidaten en Arbeidskrachten

1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Relaxte Ondernemer en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Kandidaten en/of Arbeidskrachten van De Relaxte Ondernemer in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze Kandidaten of Arbeidskrachten, vanaf het moment dat De Relaxte Ondernemer ten behoeve van Opdrachtgever Kandidaten heeft geworven en geselecteerd, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst.

2. Ook ingeval van het doorlenen van Arbeidskrachten door Opdrachtgever aan derden, dient Opdrachtgever zich te houden aan de reeds gemaakte overnameafspraken met De Relaxte Ondernemer, en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

3. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 15.000,- euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

4. Het Overnameverbod is niet van toepassing indien dit expliciet is uitgesloten in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Relaxte Ondernemer. Indien een Arbeidskracht gedurende een aansluitende periode meer dan 1500 uren voor Opdrachtgever heeft gewerkt, kan Opdrachtgever aanspraak maken op overname, tegen nader overeen te komen kosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van De Relaxte Ondernemer of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@werkenbijeva.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De Relaxte Ondernemer de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. De Relaxte Ondernemer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen De Relaxte Ondernemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. De Relaxte Ondernemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen De Relaxte Ondernemer en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

DEEL II AANVULLENDE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE

Artikel 20 Totstandkoming Overeenkomst

In aanvulling tot de algemene bepaling omtrent de totstandkoming van de Overeenkomst, komt een Overeenkomst tot hetuitvoeren van Werving en selectie tevens tot stand op basis van een mondeling akkoord ten gevolge waarvan De Relaxte Ondernemer reeds is overgegaan tot de feitelijke uitvoering van de zoekopdracht in het kader van Werving en selectie.

Artikel 21 Uitvoering Werving en selectie

1. De Relaxte Ondernemer verplicht zich iedere Opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen Arbeidskrachten te selecteren conform de visie van De Relaxte Ondernemer. De Relaxte Ondernemer heeft volledige vrijheid bij de selectie van Kandidaten en betrekt hierbij de selectiecriteria van Opdrachtgever, de werkervaring, diploma’s en vaardigheden van de betreffende Kandidaat.

2. De Relaxte Ondernemer verplicht zich tot het werven en selecteren van adequate Kandidaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever geplaatste Opdracht c.q. Aanvraag. Bij het aandragen van Kandidaten stelt De Relaxte Ondernemer de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar geplaatste Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

Artikel 22 Succesvolle Werving en selectie

1. Van een succesvolle vervulling van de Werving en selectie opdracht is eerst sprake zodra een door De Relaxte Ondernemervoorgestelde Kandidaat een door Opdrachtgever voorgestelde Arbeidsovereenkomst accepteert dan wel zodra Kandidaat anderszins te werk wordt gesteld door Opdrachtgever.

2. Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectie Opdracht wordt eveneens verstaan de situatie waarin een door De Relaxte Ondernemer aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enige wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Behoudens het geval dat Opdrachtgever van tevoren een expliciet voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding eveneens verschuldigd indien de door De Relaxte Ondernemer geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 23 Verplichtingen Opdrachtgever

1. In aanvulling op de algemene verplichtingen van Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever in het kader van de Werving en selectie de verplichting om een duidelijk profiel te verstrekken van de door Opdrachtgever gewenste Kandidaat met vermelding van benodigde diploma’s en ervaring, alsmede alle gegevens benodigd voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding (zoals nader bepaald in artikel 25 van deze aanvullende algemene voorwaarden) en de startdatum van de door De Relaxte Ondernemer geselecteerde Kandidaat. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat De Relaxte Ondernemer niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende Diensten te realiseren dan wel niet in staat is de verschuldigde vergoeding exact vast te stellen. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens van door De Relaxte Ondernemer voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Relaxte Ondernemer aan derden bekend te maken. Indien Opdrachtgever

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

geen Arbeidsovereenkomst aangaat met Kandidaat of Kandidaat anderszins te werk stelt, dient Opdrachtgever deze gegevens terstond te vernietigen.

Artikel 24 Prijzen en betaling

1. De Relaxte Ondernemer voert haar Dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is gebaseerd op eennader vast te stellen percentage van het all-in bruto jaarsalaris op basis van een fulltime dienstverband van de betreffende Kandidaat, zoals dat na indiensttreding van de Kandidaat zal gelden. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens verstaan de daarbij behorende maximaal haalbare provisie en bonussen, alsmede het vakantiegeld en 13e, 14e en/of 15e maand, garantiecommissie, de fiscale bijtelling van een eventuele leaseauto of andere ter beschikking gestelde zaken, vaste periodieke gratificaties en winstuitkeringen (er vanuit gaande dat de doelstelling volledig zijn behaald). Bij gebreke van dergelijke informatie zal De Relaxte Ondernemer Opdrachtgever eerst verzoeken deze alsnog toe te sturen, indien Opdrachtgever alsdan verzuimd, zal het tarief worden gebaseerd op een schatting en conform die schatting factureren. Indien een dergelijke schatting c.q. berekening niet mogelijk is, is het tarief vastgesteld op tenminste € 8.000,- euro.

2. Zodra tussen Opdrachtgever en de door De Relaxte Ondernemer voorgestelde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst tot stand komt of zodra Kandidaat anderszins werkzaamheden verricht in opdracht van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de door De Relaxte Ondernemer berekende kosten conform de offerte. Facturatie vindt plaats op het moment dat de Arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat is getekend. Opdrachtgever is verplicht De Relaxte Ondernemerterstond een kopie en overige gevraagde bewijsstukken van de overeengekomen Arbeidsrelatie toe te sturen. Indien wordt verzuimd de Arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen en/of tijdig toe te sturen, vindt facturatie plaats in de eerste week van de te werk stelling van voorgestelde Kandidaat.

3. Indien en voor zover een Kandidaat de arbeidsovereenkomst eerder beëindigt dan de overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst (ingeval van een tijdelijk arbeidscontract), heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever heeft evenmin recht op restitutie indien de tussen Opdrachtgever en Kandidaat overeengekomen arbeidsrelatie c.q. Arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd door oorzaken die te maken hebben met een verandering van de functie inhoud, reorganisaties, fusies en/of overnames, het vertrek van een direct leidinggevende, surséance van betaling of faillissement of anderszins ontoereikende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever.

DEEL III AANVULLENDE VOORWAARDEN PLAATSING KANDIDATEN

Artikel 25 Beperking van aansprakelijkheid

1. Zodra een Kandidaat door Opdrachtgever wordt aangesteld, geschiedt de uitvoering van diens werkzaamheden onder toezicht en leiding van Opdrachtgever en komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever en/of debetreffende Kandidaat. De Relaxte Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door Kandidaat tijdens de uitvoering van diens werkzaamheden.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om met een door De Relaxte Ondernemer geselecteerde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel anderszins te werk te stellen, alsmede voor de inhoud van deze Arbeidsovereenkomst.

3. In geen geval is De Relaxte Ondernemer aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Kandidaten niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan De Relaxte Ondernemer kenbaar heeft gemaakt en De Relaxte Ondernemer expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

DEEL IV AANVULLENDE VOORWAARDEN ARBEIDSBEMIDDELING

Artikel 26 Uitvoering Arbeidsbemiddeling

De Relaxte Ondernemer spant zich in om vast te stellen dat alle ter beschikking gestelde Arbeidskrachten beschikken over de relevante werkervaring en vereiste diploma’s en certificaten.

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

Artikel 27 Prijzen en betaling

1. Voor Werkzaamheden verricht door Arbeidskrachten buiten de gebruikelijke werktijden en Werkzaamheden op feestdagen en in het weekend, wordt een toeslag gerekend, zoals nader gespecificeerd in de offerte .

2. Facturatie vindt plaats aan de hand van door De Relaxte Ondernemer of door Opdrachtgever aangeleverde gehanteerde urenregistratie (tijdverantwoordingsformulieren). Opdrachtgever dient deze formulieren tijdig te accorderen waarna wekelijkse facturatie plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen. De reiskosten bedragen 19 cent per kilometer voor Arbeidskracht en worden berekend op basis van nacalculatie, waarna deze tezamen met de vastgestelde uren worden gefactureerd.

Artikel 28 Beperking van aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht bij de uitvoering van de Opdracht op locatie van Opdrachtgever. Dit brengt met zich mee dat Opdrachtgever jegens De Relaxte Ondernemer, alsmede de door De Relaxte Ondernemer ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde verplicht is de ruimtes, materialen en meer, waarin of waarmee de Arbeidskrachten Werkzaamheden verrichten, dusdanig in te richten en te onderhouden voor zover de aard van het werk dit vereist. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie de benodigde aanwijzingen te verschaffen aan Arbeidskrachten teneinde het garanderen van een adequate en veilige werkomgeving. Indien Opdrachtgever zijn zorgplicht schendt, is hij jegens De Relaxte Ondernemer gehouden tot vergoeding van alle directe schade die De Relaxte Ondernemerdientengevolge oploopt. Opdrachtgever is enkel niet aansprakelijk voor zover het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of grove schuld van de Arbeidskrachten is te wijten.

2. Indien een ongeval zich voordoet, waarbij één van de door De Relaxte Ondernemer ter beschikking gestelde Arbeidskrachtengedurende de uitvoering van de Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever betrokken is en hier fysieke schade van ondervindt, is Opdrachtgever verplicht om zowel de betreffende Inspectie (SZW) als De Relaxte Ondernemer per direct te informeren. Hierbij dient Opdrachtgever in ieder geval het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeluk te vermelden.Voorgenoemde bepaling geldt eveneens wanneer de Arbeidskracht in het kader van zijn Werkzaamheden gedurende de Opdracht dienstreizen moet maken. Opdrachtgever is gedurende het maken van een andere dienstreis dan overeengekomenaansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het vervoer van Arbeidskrachten van en naar die locatie en tijdens zijn/haar dienstreis. Opdrachtgever wordt geadviseerd hiervoor een collectieve schadeverzekering inzittenden dienstreizen af tesluiten.

3. Opdrachtgever is verplicht voor de door De Relaxte Ondernemer ter beschikking gestelde Arbeidskrachten een adequate verzekering af te sluiten. De door Opdrachtgever afgesloten verzekering dient alvorens de Overeenkomst tot stand komt, door De Relaxte Ondernemer te worden goedgekeurd.

4. Indien een Arbeidskracht ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever, in de uitoefening van zijn dienstbetrekking en/of Werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de Arbeidskracht zelf te wijten is.

Artikel 29 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart De Relaxte Ondernemer tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Arbeidskracht als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door De Relaxte Ondernemer nadrukkelijk aanbevolen.

2. De Relaxte Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten.

3. Opdrachtgever vrijwaart De Relaxte Ondernemer van alle aanspraken van Arbeidskracht of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen genoemd in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

4. Opdrachtgever garandeert dat alle locaties, werktuigen en/of gereedschappen waarin of waarmee de Arbeidskracht werkzaamheden verricht , dusdanig zijn ingericht en onderhouden en dat zij die aanwijzingen verstrekt aan de Arbeidskracht , die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Arbeidskracht schade lijdt in de uitoefening van haar werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart De Relaxte Ondernemer voor alle aanspraken op vergoeding van schade van Arbeidskrachten opgrond van het niet nakomen van deze op Opdrachtgever rustende zorgplicht ingevolge artikel 7:658 BW, althans enige andere wettelijke of contractuele grondslag, waaronder in ieder geval begrepen vorderingen op grond van artikel 7:611 BW en 6:162 BW.

Artikel 30 Opschorting door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is in beginsel slechts gerechtigd de tewerkstelling van Arbeidskrachten op te schorten indien Opdrachtgever schriftelijk aantoont dat (tijdelijk) geen werk voorhanden is of de Arbeidskracht anderszins niet door Opdrachtgever te werk kan worden gesteld.

2. Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Arbeidskracht of Arbeidskracht niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever voor de duur van de Opdracht aan De Relaxte Ondernemer het overeengekomen tarief verschuldigd, berekend over het per periode krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij anders overeengekomen.

DEEL V AANVULLENDE VOORWAARDEN DETACHERING

Artikel 31 Uitvoering Detachering

1. De Relaxte Ondernemer zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de Arbeidskracht beschikbaar is voor de duur van de met De Relaxte Ondernemer gesloten overeenkomst. De Relaxte Ondernemer garandeert echter niet dat de Arbeidskracht gedurende de volledige duur van de Overeenkomst beschikbaar zal zijn. Opdrachtgever accepteert dat, met inachtneming van een redelijke kennisgevingtermijn, een Arbeidskracht kan worden vervangen. De Relaxte Ondernemer zal in geval van vervanging van een Arbeidskracht haar uiterste best doen om de Arbeidskracht te vervangen door een Arbeidskracht die over een vergelijkbare opleiding, kennis, ervaring en kunde beschikt.

2. De te verrichte Werkzaamheden geschieden onder aanwijzing, toezicht en leiding van Opdrachtgever. Indien en voor zover de door de Arbeidskrachten verrichte Werkzaamheden niet tot de functie behoren waarvoor de Arbeidskracht is geplaatst, dient de exacte inhoud van de Werkzaamheden alvorens de aanvang van de Overeenkomst nader te worden vastgesteld. De opvatting en ervaring van De Relaxte Ondernemer omtrent welke Werkzaamheden tot de gebruikelijke en aanverwante Werkzaamheden behoren, is hierbij leidend. Een en ander dient in overleg te worden vastgesteld.

3. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van Arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen Arbeidskrachten gehouden is. Opdrachtgever dient voor zover de aard van de Werkzaamheden dit vereist in ieder geval zorg te dragen voor de constante aanwezigheid van een degelijke supervisie of leidinggevende.

4. Opdrachtgever is gehouden de Arbeidskracht actieve voorlichting te geven met betrekking tot de binnen haar onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en algemene veiligheidsnormen.

5. Opdrachtgever is jegens Arbeidskracht en De Relaxte Ondernemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiendeverplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

6. Indien dit voor de uitvoering van de Werkzaamheden wordt vereist, is Opdrachtgever verplicht Arbeidskracht te voorzien van beschermende kleding (zoals een overal) en stofmaskers of andere adembescherming en materialen.

7. Opdrachtgever beschikt te allen tijde over de juiste en relevante bedrijfscertificeringen. Indien Opdrachtgever niet aan voorgaande verplichting voldoet, is De Relaxte Ondernemer gerechtigd de ter beschikking stelling van Arbeidskrachten op te schorten of te weigeren, waarbij zij zich het recht voorbehoud de door haar gemaakte kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.

8. Opdrachtgever dient over een G-rekening te voorzien, tenzij anders overeengekomen.

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

9. Alle door De Relaxte Ondernemer ter beschikking gestelde Arbeidskrachten beschikken over de relevante werkervaring.

Artikel 32 Prijzen en betaling

1. De prijzen die De Relaxte Ondernemer hanteert, zijn te allen tijde conform de van toepassing zijnde CAO (Opdrachtgeversbeloning).

Voor Werkzaamheden verricht door Arbeidskrachten buiten de gebruikelijke werktijden en Werkzaamheden op feestdagen en in het weekend, wordt een toeslag gerekend, zoals nader gespecificeerd in de offerte .

2. Facturatie vindt plaats aan de hand van door De Relaxte Ondernemer of door Opdrachtgever aangeleverde gehanteerdeurenregistratie (tijdverantwoordingsformulieren). Opdrachtgever dient deze formulieren tijdig te accorderen waarna wekelijkse facturatie plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen. De reiskosten bedragen 19 cent per kilometer voor Arbeidskracht en worden berekend op basis van nacalculatie, waarna deze tezamen met de vastgestelde uren worden gefactureerd.

Artikel 33 Beperking van aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de leiding over en het toezicht op de door De Relaxte Ondernemer ter beschikking gestelde Arbeidskrachten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde zaken (gereedschap, werkmateriaal) om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat de Arbeidskracht wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevergd kan worden. Opdrachtgever is krachtens artikel 6:170 BW aansprakelijk voor deze schade.

2. Het loon wordt door De Relaxte Ondernemer aan Arbeidskrachten uitgekeerd conform de ABU-cao (Algemene Bond Uitzendondernemingen), waarbij De Relaxte Ondernemer het daarin bepaalde omtrent de Opdrachtgeversbeloning dient toe te passen. Opdrachtgever dient De Relaxte Ondernemer voorafgaand aan de eerste uitvraag te informeren omtrent de geldende en correcte Opdrachtgeversbeloning die wordt toegepast. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in de beloningsregeling bij Opdrachtgever, dient Opdrachtgever De Relaxte Ondernemer hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Eventuele schade ten gevolge van het niet, niet correct of niet tijdig doorgeven van de geldende Opdrachtgeversbeloning komt voor rekening van Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht bij de uitvoering van de Opdracht op locatie van Opdrachtgever. Dit brengt met zich mee dat Opdrachtgever jegens De Relaxte Ondernemer, alsmede de door De Relaxte Ondernemer ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde verplicht is de ruimtes, materialen en meer, waarin of waarmee de Arbeidskrachten Werkzaamheden verrichten, dusdanig in te richten en te onderhouden voor zover de aard van het werk dit vereist. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie de benodigde aanwijzingen te verschaffen aan Arbeidskrachten teneinde het garanderen van een adequate en veilige werkomgeving. Indien Opdrachtgever zijn zorgplicht schendt, is hij jegens De Relaxte Ondernemer gehouden tot vergoeding van alle directe schade die de door De Relaxte Ondernemer aangestelde Arbeidskrachten dientengevolge in de uitoefening van hun dienstvervulling of Werkzaamheden oplopen. Opdrachtgever is enkel niet aansprakelijk voor zover het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of grove schuld van de Arbeidskrachten is te wijten.

4. Indien een ongeval zich voordoet, waarbij één van de door De Relaxte Ondernemer ter beschikking gestelde Arbeidskrachten gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever bij betrokken is en hier fysieke schade van ondervindt, is Opdrachtgever verplicht om zowel de betreffende Inspectie als De Relaxte Ondernemer per direct te informeren.Hierbij dient Opdrachtgever in ieder geval het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeluk te vermelden. Voorgenoemdebepaling geldt eveneens wanneer de Arbeidskracht in het kader van zijn Werkzaamheden gedurende de Opdracht dienstreizen moet maken. Opdrachtgever is gedurende het maken van een andere dienstreis dan overeengekomen aansprakelijk vooreventuele schade die is ontstaan tijdens het vervoer van Arbeidskrachten van en naar die locatie en tijdens zijn/haar dienstreis. Opdrachtgever wordt geadviseerd hiervoor een collectieve schadeverzekering inzittenden dienstreizen af te sluiten.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever voor de door De Relaxte Ondernemer ter beschikking gestelde Arbeidskrachten een adequate verzekering afsluit. De Relaxte Ondernemer zal Opdrachtgever in een dergelijk geval tijdig

Algemene voorwaarden

Pagina 10 van 15

op de hoogte stellen. De door Opdrachtgever afgesloten verzekering dient alvorens de Overeenkomst tot stand komt, door De Relaxte Ondernemer te worden goedgekeurd.

6. Indien een Arbeidskracht ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever, in de uitoefening van zijn dienstbetrekking en/of Werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de Arbeidskracht zelf te wijten is.

Artikel 34 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart De Relaxte Ondernemer tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Arbeidskracht als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door De Relaxte Ondernemer nadrukkelijk aanbevolen.

2. De Relaxte Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten.

3. Opdrachtgever vrijwaart De Relaxte Ondernemer van alle aanspraken van Arbeidskracht of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen genoemd in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 35 Opschorting door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is in beginsel slechts gerechtigd de tewerkstelling van Arbeidskrachten op te schorten indien Opdrachtgever schriftelijk aantoont dat (tijdelijk) geen werk voorhanden is of de Arbeidskracht anderszins niet door Opdrachtgever te werk kan worden gesteld en De Relaxte Ondernemer jegens de Arbeidskracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.

2. Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Arbeidskracht of Arbeidskracht niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever voor de duur van de Opdracht aan De Relaxte Ondernemer het overeengekomen tarief verschuldigd, berekend over het per periode krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij anders overeengekomen.

Leeuwarden, 22 oktober 2019

Pak je kans!

Gratis Masterclass